SKBO boom nieuw-160712

Raad van Toezicht

De stichting kent een RvT. Wij bestaan uit tenminste 5 personen. De voorzitter en de leden worden door ons benoemd. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de RvT. De stichting wordt bestuurd door een CvB onder ons toezicht. Het als werkgever zorgdragen voor een goed functioneren van het CvB is dan ook een wezenlijke verantwoordelijkheid van ons. Naast het gevraagd en ongevraagd met raad terzijde staan van het CvB. Wij nemen besluiten in het goedkeuren van de begroting, in de jaarrekening en in het meerjaren strategisch plan van SKBO.

Per maart 2016 bestaat de Raad van Toezicht van SKBO uit:

Harrie Windmuller (voorzitter)
Susan Branje
Henriette van der Vaart
Robert-Jan Steegman
Jan Verhagen

GMR SKBO:

Met 8 leden SAMEN vertegenwoordigen wij alle 13 MR-en van de SKBO-scholen. Vier vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel en vier ouders die getrapt zijn gekozen. Alle bovenschoolse aangelegenheden waar vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen worden door de GMR behandeld. Waar nodig wordt geadviseerd of instemming verleend. Wij als GMR hechten veel waarde aan het optimaal faciliteren van het primaire ONDERWIJS proces, waarbij het KIND centraal staat. Overleg met onze achterban vinden wij essentieel. Wij zijn onderzoekend, richtinggevend en appelleren aan ZIEN en GEZIEN worden. Onze vergaderingen zijn openbaar en wij zijn transparant naar alle belanghebbenden. We zoeken samen met het College Van Bestuur en de Raad Van Toezicht naar een nog betere toekomst voor het onderwijs in Oss en omgeving.

Leden GMR:

 • Personeelsleden:
  • Kitty van der Kroft (Sterrebos)
  • Inge de Leeuw (IKC Regenboog)
  • Sabine Heijdeman (De Fonkeling)
 • Ouders:
  • Femke van Ravensteijn (Het Molenveld)
  • Mark Megens (Daltonschool In Balans)
  • Johnny van Drunen (De Teugelaar)
  • Han-Michiel Verroen (De fonkeling)


vlnr: Sabine, Femke, Han-Michiel, Inge, Johnny, Kitty


Portefeuillehouders Onderwijs&Kwaliteit en Mens&Middelen

Vanuit de organisatie, ingegeven door het primaire proces, dienen zich ontwikkelingen aan. In Directieteam worden thema’s projectvoorstellen/beleidsontwikkelingen besproken. Als portefeuillehouders aan ons de taak om, samen met DT, draagvlak in de totale organisatie te realiseren. Daarnaast dragen wij zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de agendapunten voor het directieteam.

Het CvB vormt samen met de portefeuillehouders en resultaatverantwoordelijk directeur voor betreffend resultaat het MT van SKBO. Voorgenomen besluiten  worden in dat overleg vastgesteld om zo op integraliteit toe te kunnen zien.

Portefeuillehouders

Ingrid Nelissen (Onderwijs&Kwaliteit)

Monique Smits (Mens&Middelen)

College van bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze wet- en regelgeving uit. Het CvB is ook verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de organisatie. Maar… passend bij onze missie doen we dat samen. Enerzijds in nauwe afstemming met onze portefeuillehouders, de collega’s in in het directieteam  en vanzelfsprekend daarmee met onze scholen, anderzijds in reguliere afstemming met de Raad van Toezicht en onze Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Onze kerntaak is het best mogelijke onderwijs voor de kinderen in de gemeente Oss. Het primaire proces, het werken in de groep met leerlingen, en de kwaliteitseisen die je daaraan stelt vormt dan ook het wezenlijke kompas voor de inhoud van ons werk en de wijze waarop we dat doen.

College van Bestuur
Edith van Montfort